OC - Odpowiedzialność Cywilna

OC
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym znajdującym zastosowanie w sytuacji gdy posiadacz lub kierowca pojazdu wyrządza nim szkodę innym osobom i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest za to cywilnie odpowiedzialny.

Odszkodowanie, które posiadacz lub kierowca pojazdu jest zobowiązany świadczyć na rzecz poszkodowanego wypłaca zakład ubezpieczeń, z którym sprawca zawarł stosowną umowę ubezpieczenia.

Ubezpieczenie to chroni zatem zarówno majątek odpowiedzialnego sprawcy zdarzenia, jak i gwarantuje poszkodowanemu, że zaspokoi on swoje roszczenia.

W Polsce, tak jak w większości państw europejskich ubezpieczenie to jest ubezpieczeniem obowiązkowym.

Stosownie do przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Polski. Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest zawierana na okres 12 miesięcy.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także zdarzenia powstałe na terytorium państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego (tj. krajów EOG, Andory, Chorwacji i Szwajcarii).

W ubezpieczeniu OC przez ruch pojazdu rozumie się nie tylko poruszanie się pojazdu ale także :

  • wsiadanie i wysiadanie,
  • załadunek i wyładunek,
  • krótkotrwały postój na trasie,
  • garażowanie.

Miałeś wypadek – zadzwoń 535-422-330