Ważne dla pobierających zasiłek opiekuńczy

WAŻNE dla pobierających SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY- udostęnij u siebie, niech więcej osób o tym wie :)

Do 2013 roku wszyscy opiekunowie otrzymywali świadczenie pielęgnacyjne, potem ich sytuacja została zróżnicowana. Opiekun osoby, której niepełnosprawność powstała w wieku dorosłym otrzymuje obecnie 520 zł, zaś opiekun niepełnosprawnego dziecka otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne, które obecnie wynosi 1477 zł miesięcznie. Na przełomie lat 2013/2014 Trybunał Konstytucyjny uznał zasady przyznawania świadczeń za niekonstytucyjne. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego zróżnicowanie - uzależnione od wieku powstania niepełnosprawności - jest niezgodne z art. 32 Konstytucji, czyli
z zasadą równości wobec prawa. Zdaniem sądu konstytucyjnego opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych należą do tej samej grupy i powinni być traktowani podobnie. Mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych nadal są gorzej traktowani.

Krąg uprawnionych:
Osoby, na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, którzy nie podejmują zatrudnienia lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Pomagamy w tej sprawie. Uzyskujemy 1477 zł zasiłku plus wyrównanie z 3 lat wstecz.
To Twoje pieniądze- potrzebujesz?

Kontakt informacje i zgłoszenia- tel 535-422-330
mail j.bartosz@euco.pl

Przekaż tą wiadomość wszystkim swoim znajomym. Nigdy nie wiesz komu uratujesz życie :)