Wyłączenia

W zakres ochronny objętym AC nie wchodzą szkody:

 • spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez właściciela pojazdu lub osobę, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym lub za którą ponosi odpowiedzialność,
 • powstałe podczas kierowania pojazdem przez właściciela lub kierowcę, w stanie nietrzeźwości lub wskazującym na spożycie alkoholu albo pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających,
 • powstałe podczas kierowania pojazdem przez właściciela lub kierowcę bez ważnego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem,
 • gdy kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia,
 • powstałe podczas kierowania pojazdem nie zarejestrowanym lub pojazdem nie posiadającym ważnego badania technicznego,
 • powstałe podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa przez właściciela lub inną osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu,
 • powstałe wskutek kradzieży albo zabrania pojazdu w celu krótkotrwałego użycia w przypadku gdy po opuszczeniu pojazdu nie dokonano:
  • zabezpieczenia kluczyków lub dokumentów pojazdu z należytą starannością poza pojazdem,
  • zabezpieczenia pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji i uruchomienia wszystkich urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą

 

Podstawowe roszczenia :

 • odszkodowanie;
 • koszty holowania;
 • koszty parkowania;
 • koszty najmu pojazdu;
 • koszt sporządzenia opinii niezależnego rzeczoznawcy.