W treści:

-Definicja nieszczęśliwego wypadku

-Odpowiedzialność Cywilna - OC

-Zadośćuczynienie

-Wyłączenia

-Przyczynienie do wypadku

-Regres dla kierowcy

-co zrobić po szkodzie

-UFG Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

 Za następstwo nieszczęśliwego wypadku uważa się nagłe uszkodzenie ciała lub zakłócenie funkcjonowania organizmu.

Ale uwaga, to ważne -wywołane zewnętrzną przyczyną (czyli nie chorobą ubezpieczonego) i nie powstałe z własnej woli, powodujące stały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.

 Wyróżniamy dwa rodzaje roszczeń w jakich zakład ubezpieczeń jest zobowiązany spełnić świadczenia, które związane są z odszkodowaniami za szkody na osobie.

Są to roszczenia:
-osoby, które w wyniku wypadku doznały obrażeń ciała - świadczenia wypłacone poszkodowanemu.
-śmierć poszkodowanego- świadczenia wypłacane osobom bliskim zmarłego.

W odniesieniu do powyższego roszczenia należy wskazać na istotną zmianę w treści regulacji kodeksowej. Zgodnie bowiem z treścią §4 art.446 K.c., który został dodany przez art.1 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2008 roku (Dz.U.08.116.731) zmieniającej niniejszą ustawę z dniem 3 sierpnia 2008r.
Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmałego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę

Taka zmiana kodeksowa daje zupełnie nowe możliwości w dochodzeniu roszczeń przez najbliższych członków rodziny zmarłego w związku ze śmiercią poszkodowanego.

Kodeksowe pojęcie szkody osobowej swym zakresem obejmuje:

I. Uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia (art.444K.c., 447K.c., 449K.c.)
II. Następstwo śmierci poszkodowanego art.446K.c.
III. Umyślne naruszenie dóbr osobistych 448K.c.
IV. Zadośćuczynienie pieniężne za szkody niematerialne 445K.c.

Art. 444§1 K.c.informuje poszkodowanego, że ma prawo żądać pokrycia kosztów leczenia. Mamy prawo do zwrotu poniesionych strat za następujące wydatki:

 • koszty zakupionych leków
 • koszty związane z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji
 • koszty pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych
 • koszty konsultacji u wybitnych specjalistów
 • koszty środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych
 • koszty związane z dodatkową opieką podczas leczenia
 • koszty poniesione na zakup sprzętu ortopedycznego i protez
 • koszty związane z przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu
 • koszty przygotowania do wykonywania innego zawodu


Przy kosztach leczenia bardzo ważne jest to, że poszkodowany ma prawo żądać ich pokrycia z góry.

OC


    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym znajdującym zastosowanie w sytuacji gdy posiadacz lub kierowca pojazdu wyrządza nim szkodę innym osobom i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest za to cywilnie odpowiedzialny.

Odszkodowanie, które posiadacz lub kierowca pojazdu jest zobowiązany świadczyć na rzecz poszkodowanego wypłaca zakład ubezpieczeń, z którym sprawca zawarł stosowną umowę ubezpieczenia.

Ubezpieczenie to chroni zatem zarówno majątek odpowiedzialnego sprawcy zdarzenia, jak i gwarantuje poszkodowanemu, że zaspokoi on swoje roszczenia.

W Polsce, tak jak w większości państw europejskich ubezpieczenie to jest ubezpieczeniem obowiązkowym.

Stosownie do przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Polski. Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest zawierana na okres 12 miesięcy.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także zdarzenia powstałe na terytorium państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego (tj. krajów EOG, Andory, Chorwacji i Szwajcarii).

W ubezpieczeniu OC przez ruch pojazdu rozumie się nie tylko poruszanie się pojazdu ale także :

 • wsiadanie i wysiadanie,
 • załadunek i wyładunek,
 • krótkotrwały postój na trasie,
 • garażowanie.

 Miałeś wypadek - zadzwoń 535-422-330

Zadośćuczynienie

    jest świadczeniem jednorazowym i pieniężnym, mającym złagodzić cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego.

Roszczenie tego typu znajduje szerokie uzasadnienie w przepisie art. 445 §1 K.c. w związku z art. 444 K.c. odszkodowanie w formie zadośćuczynienia realizowane jest przez wypłatę kwoty pieniężnej.

    Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia pieniężnego w każdym indywidualnym przypadku powinny być uwzględnione wszelkie zachodzące okoliczności, mające wpływ na rozmiar doznanej szkody niemajątkowej a zwłaszcza stopień i czas trwania cierpień fizycznych i psychicznych (pobyty w szpitalach, bolesność zabiegów, dokonywane operacje, leczenie sanatoryjne itp.), trwałość skutków wypadku (kalectwo, oszpecenie, bezradność życiowa, poczucie nieprzydatności), prognozy na przyszłość (polepszenie lub pogorszenie się stanu zdrowia), wiek poszkodowanego (zwykle kalectwo dla dziecka jest większą krzywdą), niemożność prowadzenia normalnego życia, w tym zawodowego, uprawiania np. sportów, zawarcia związku małżeńskiego, posiadania dzieci, utratę kontaktów towarzyskich itp.

 

Czego możemy dochodzić:

 • zaliczka na poczet kosztów leczenia;
 • zwrot udokumentowanych kosztów leczenia, dojazdów, przejazdów na wizyty kontrolne, zabiegi rehabilitacyjne, dojazdy najbliższej rodziny celem odwiedzin, koszty specjalnych diet, odżywek leczniczych, koszty zakupu środków opatrunkowych, ortopedycznych, sprzętu ortopedycznego, odpłatne wizyty lekarskie, koszty pobytu w sanatorium, koszty opieki drugiej osoby - jeśli ta była konieczna;
 • koszty koniecznej zmiany kwalifikacji zawodowych;
 • zwrot utraconych korzyści w związku z przebywaniem w szpitalu, na zwolnieniu lekarskim poszkodowanego lub osób nim się opiekujących;
 • zwrot zniszczonej odzieży w wypadku i innych przedmiotów - rachunki, zniszczone przedmioty, odzież, oświadczenia.

  Wyłączenia

 W zakres ochronny objętym AC nie wchodzą szkody:

 • spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez właściciela pojazdu lub osobę, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym lub za którą ponosi odpowiedzialność,
 • powstałe podczas kierowania pojazdem przez właściciela lub kierowcę, w stanie nietrzeźwości lub wskazującym na spożycie alkoholu albo pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających,
 • powstałe podczas kierowania pojazdem przez właściciela lub kierowcę bez ważnego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem,
 • gdy kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia,
 • powstałe podczas kierowania pojazdem nie zarejestrowanym lub pojazdem nie posiadającym ważnego badania technicznego,
 • powstałe podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa przez właściciela lub inną osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu,
 • powstałe wskutek kradzieży albo zabrania pojazdu w celu krótkotrwałego użycia w przypadku gdy po opuszczeniu pojazdu nie dokonano:
  • zabezpieczenia kluczyków lub dokumentów pojazdu z należytą starannością poza pojazdem,
  • zabezpieczenia pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji i uruchomienia wszystkich urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą

 

Podstawowe roszczenia :

 • odszkodowanie;
 • koszty holowania;
 • koszty parkowania;
 • koszty najmu pojazdu;
 • koszt sporządzenia opinii niezależnego rzeczoznawcy.

Przyczynienie

      art. 362 kodeksu cywilnego, stanowi, że:
"jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron"

    Jeśli zostaniesz poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, ale zostanie stwierdzone, że przyczyniłeś się do powstania szkody albo zwiększania jej rozmiarów, przysługujące ci odszkodowanie może być zmniejszone.

 Siedemnastoletni syn Marii A. pił z kolegami alkohol, a następnie wsiadł do samochodu prowadzonego przez jednego z tych kolegów. Kierowca spowodował wypadek, w wyniku którego syn czytelniczki został ranny. Maria A. dochodzi w imieniu syna odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku. Skarży się, że zakład ubezpieczeń obniżył wysokość przyznanego odszkodowania. Uzasadnił to tym, że syn Marii A. przyczynił się do wypadku. Czytelniczka ma wątpliwości, czy ubezpieczyciel postąpił prawidłowo, skoro jej syn w chwili wypadku nie miał ukończonych 18 lat.

     Jeżeli poszkodowany przez swoje zachowanie wpłynął na powstanie albo zwiększenie szkody, musi ponieść tego konsekwencje. Towarzystwo może obniżyć należne odszkodowanie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jeżeli osoba poszkodowana przyczyniła się do wypadku (na przykład jechała samochodem nocą bez włączonych świateł) albo do zwiększenia szkody (na przykład odmówiła poddania się leczeniu albo niezbędnej operacji). Żeby zachowanie można było uznać za przyczynienie się do szkody, musi być ono obiektywnie niewłaściwe. Nie dotyczy to więc sytuacji, gdy powoduje się szkodę ratując komuś życie.

     Zachowanie poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym ocenia się generalnie na podstawie zasad ruchu drogowego. Towarzystwo nie może jednak obniżyć świadczenia tylko dlatego, że zachowanie poszkodowanego było niewłaściwe. Musi mianowicie wykazać, że między tym zachowaniem a szkodą istnieje związek przyczynowy. Na przykład sam fakt, że pieszy w chwili gdy najechał na niego samochód, był nietrzeźwy, nie oznacza przyczynienia się do szkody. Konieczne jest udowodnienie, że nietrzeźwość miała wpływ na powstanie wypadku lub jego rozmiar.

     Obniżenie odszkodowania z powodu przyczynienia się do szkody jest niezależne od winy poszkodowanego. Może więc dotknąć osoby, którym winy nie można przypisać z racji wieku albo stanu psychicznego. Odszkodowanie może więc być niższe, gdy osoba, która na przykład została potrącona przez samochód, zachowała się według obiektywnych kryteriów nieprawidłowo, choć jej działanie nie było zawinione.

     Nieco inaczej jest w sytuacji, gdy poszkodowany był przewożony (w tym: grzecznościowo) i doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Wówczas o przyczynieniu się do wypadku można mówić tylko wtedy, kiedy danej osobie można przypisać winę, czyli wykazać, że powinna ona być świadoma skutków tego, co robi. Jeżeli więc siedemnastolatek pił alkohol z kolegą, po czym wsiadł do prowadzonego przez niego samochodu i doszło do wypadku z winy kierowcy, to pasażer przyczynił się do powstania szkody (czyli też ponosi odpowiedzialność za to, że odniósł obrażenia).

    Zasady takie stosuje się wyłącznie przy ubezpieczeniach OC (podstawa prawna: art. 362 kodeksu cywilnego). Nie dotyczą one likwidacji szkód z polisy autocasco ani następstw nieszczęśliwych wypadków.

Autor: Regina Skibińska
Rzeczpospolita z dnia 23.12.2004r. numer 301

 

Potrzebujesz porady i pomocy - zadzwoń 535-422-330

Nasz Przedstawiciel Jolanta Bartosz 535-422-330


UFG: Kierowca pojazdu bez OC zostanie obciążony regresem wraz z właścicielem auta

wtorek, 30 października 2012 07:32
 
inShare

 


Prawie 70% Polaków nie zdaje sobie sprawy, że siadając za kierownicą cudzego auta powinni upewnić się czy jego właściciel ma polisę OC – wynika z najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego*. Tymczasem dane UFG pokazują, że już prawie 1/3 wypadków drogowych powodowana jest przez kierowców nie będących właścicielami auta. I odsetek ten stale rośnie: w ciągu ostatnich 3 lat uległ podwojeniu. Jeżeli kierowca prowadzący pojazd bez OC spowoduje wypadek, musi zwracać odszkodowanie do spółki z właścicielem auta. Przeciętnie jest to 12 tys. zł, ale rekordzista ma do zwrotu ponad 700 tys. zł.
Fundusz przypomina, że w powyższej sytuacji ofiary wypadku otrzymują odszkodowanie od UFG, który następnie występuje o solidarny zwrot wypłaconego świadczenia zarówno do kierującego jak i nieubezpieczonego właściciela pojazdu.

- Chcemy uświadomić Polakom jak istotne jest upewnienie się, że pojazd ma polisę OC, zanim rozpoczną nim podróż, nawet jeśli należy on do osoby bliskiej czy zaprzyjaźnionej – mówi Zdzisława Cwalińska-Wejchert, wiceprezes UFG. - Kierowcy, którzy spowodowali wypadek nie swoim i w dodatku nieubezpieczonym autem, są bardzo często zszokowani roszczeniami Funduszu do nich, o zwrot odszkodowania wypłaconego ofiarom wypadku. Nie wiedzą, że ich odpowiedzialność jest w tej sytuacji solidarna z tą, ponoszoną przez właściciela nieubezpieczonego pojazdu –podkreśla.

W połowie tego roku UFG prowadził łącznie 16,6 tys. spraw – w stosunku do kierowców i nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów - o zwrot odszkodowania wypłaconego ofiarom wypadku. Każda z tych osób ma zapłacić przeciętnie po 11,8 tys. zł, czyli ponad dwadzieścia razy więcej niż wynosi średnia składka za komunikacyjne OC w Polsce. Również dla pasażera, brak OC pojazdu którym podróżuje, może mieć znaczenie. Szczególnie gdy auto, motocykl, motorower itp. należy do kogoś z rodziny czy zaprzyjaźnionego – powstają niezręczne sytuacje. Po wypadku takim pojazdem, część poszkodowanych pasażerów – nierzadko za namową kancelarii odszkodowawczych - występuje do Funduszu o odszkodowanie. Zazwyczaj nie zdają sobie sprawy, że po wypłacie im świadczenia, UFG wystąpi do kierowcy i właściciela – czyli wspomnianej bliskiej osoby - o zwrot wypłaconej sumy.

UFG opisuje jeden z przypadków, w którym kobieta przewoziła siostrzeńca własnym autem. Niespodziewanie inny samochód zajechał im drogę. Kobieta chcąc uniknąć zderzenia wjechała w barierki przy drodze. Sprawca nie zatrzymał się. W wyniku wypadku siostrzeniec odniósł dość poważne obrażenia. Okazało się jednak, że ciotka nie miała ważnego OC i młody chłopak wystąpił do UFG o wypłatę odszkodowania (jako pasażer nieubezpieczonego pojazdu). Fundusz wypłacił mu świadczenie, ale następnie – zgodnie z obowiązującym prawem - wystąpił do jego ciotki z regresem tj. roszczeniem o zwrot całej wypłaconej mu sumy.

Przykłady regresów prowadzonych aktualnie przez UFG wobec kierowców, którzy solidarnie z właścicielem pojazdu bez OC, zwracają odszkodowanie za spowodowany wypadek:


•    ponad 20 tys. zł: właściciel auta prosi kolegę by usiadł za kierownicą jego samochodu i odwiózł go do domu. Wypił dwa piwa i nie chce denerwować żony. Podczas jazdy kierujący pojazdem kolega, potrąca kobietę która nagle wtargnęła na przejście dla pieszych. Okazało się, że samochód nie miał obowiązkowego OC. UFG wypłacił odszkodowanie kobiecie, a następnie wystąpił z regresem do kierowcy i nieubezpieczonego właściciela pojazdu o zwrot 20 tys. zł, czyli całego wypłaconego świadczenia;
•    ponad 18 tys. zł: dwóch pijanych mężczyzn jedzie nieoświetlonym i nie ubezpieczonym w zakresie OC motocyklem. W pewnej chwili siedzący z tyłu pasażer proponuje, że on poprowadzi, gdyż jest mniej pijany. Panowie zamieniają się, a chwilę potem dochodzi do wypadku: najeżdża na nich inny motocykl. UFG wypłacił odszkodowanie ofierze wypadku, a następnie wystąpił z regresem do kierowcy i właściciela nieubezpieczonego motocykla o zwrot wypłaconej sumy;

* Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie UFG przez GfK Polonia między 4 a 7 października 2012 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 osób w wieku powyżej 15 lat. Na pytanie „Czy wsiadając do cudzego samochodu – jako kierowca lub jako pasażer – ma Pan/i świadomość, że należy upewnić się czy jego właściciel ma polisę odpowiedzialności cywilnej OC" : 34% odpowiedziało „tak”, 64% - „nie", reszta nie miała zdania.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Co zrobić po szkodzie

Konsultacje i pomoc prawna tel. 535-422-330


 Przezorny kierowca w chwili wypadku powinien:

 Zawsze

 •  
  Zatrzymać pojazd w taki sposób, aby nie powodować zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 •  
  Zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego w miejscu wypadku poprzez włączenie świateł awaryjnych i wystawić trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości.
 •  
  Udzielić ofiarom wypadku niezbędnej pomocy, w szczególności powiadomić pogotowie ratunkowe i policję.
 •  
  Nie podejmować działań, które utrudnią ustalenie okoliczności zdarzenia.  

 Jako poszkodowany

 •  
  Uzyskać od sprawcy wypadku oświadczenie o jego winie wraz z danymi jego ubezpieczyciela i polisy OC oraz poświadczenie świadków zdarzenia.
 •  
  ZAWSZE WEZWAĆ POLICJĘ w przypadku odmowy sprawcy lub braku możliwości jego zidentyfikowania (nie posiada dokumentów, ubezpieczenia OC, zbiegł z miejsca wypadku, jest pod wpływem alkoholu itp.).

   

Jako sprawca wypadku

 •  
  Wypełnić oświadczenie o swojej winie i podać dane swego ubezpieczyciela i polisy OC.
 •  
  Określić dokładnie przyczynę wypadku i zakres spowodowanych szkód.


    Warto do wypadku i kolizji drogowej wezwać Policję.
Wtedy sprawca jest wskazany wyraźnie przez Policję lub na drodze postępowania. Jeśli nie wzywamy Policji - być może unikamy mandatu - ale jednocześnie odbieramy prawo do należnego odszkodowania swoim pasażerom! 

    Jeżeli kierujący pojazdem uznany zostanie sprawcą, to oznacza, że nie należy mu się żadne odszkodowanie. Inaczej jest z pasażerami pojazdu. Są poszkodowanymi, a to oznacza, że odszkodowanie jest nie kwestionowanie
.
    Sprawca nie wypłaca tego odszkodowania. Kierowanie sprawy o odszkodowanie od sprawcy do Sądu nie jest konieczne.
Polisa OC i ubezpieczyciel z nią powiązany naprawi szkodę. Wypłata nastąpi z polisy - nie obciąża sprawcy. Nie krzywdzimy syna, męża, lub innej bliskiej nam osoby będącej sprawcą - to ubezpieczyciel zgodnie z przepisami wypłaci nam odszkodoawnie.

    Jeśli w chwili wypadku nie zgłaszamy konieczności przewiezienia do szpitala - zgłośmy się do lekarza w razie pojawiających się dolegliwości po wypadku. Mamy na to 10 dni, aby to mogło być uznane następstwem wypadku. Późniejsze zgłoszenie może nie być powiązane proceduralnie z wypadkiem i nie być uznane przy próbie likwidacji szkody z OC.
    W czasie wypadku jesteśmy w szoku. Dopiero gdy szok mija odczuwamy następstwa zdarzenia - nie wolno ich lekceważyć. Szybkie zgłoszenie do lekarza pozwoli na kontynuację leczenia gdyby wystąpiły komplikacje. Nie wolno lekceważyć bólu, zawrotów głowy, psychicznego osłabienia.

    Jeśli zdarzył się wypadek, była Policja, masz potwierdzenie zgłoszenia do lekarza lub szpitalny wypis, nie czekaj - zgłoś się do nas!   zadzwoń - tel 535-422-330


Pomożemy w dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia. Pomożemy odzyskać pieniądze na dalsze leczenie, które się Tobie w tym przypadku należą.


    W ubezpieczeniu NNW zgłoszenia kieruje się PO zakończeniu leczenia - u nas możesz zgłosić się już w dniu wypadku. Pieniądze, tak potrzebne, przeznaczysz na leczenie i rehabilitację.


Miałeś wypadek - zgłoś swoje pytania, zgłoś nam swoją sprawę - zrobimy wszystko, abyś otrzymał najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie. tel 535-422-330

Zaufaj liderowi rynku odszkodowań.
Szybki kontakt znaszym przedstawicielem gwarantuje lepszą opiekę juz od momentu wypadku.

Doradca Klienta Jolanta Bartosz tel 535-422-330

 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

 Podstawowym zadaniem Funduszu jest zaspokajanie roszczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej rolników za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. na osobie, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości
 2. w mieniu, w przypadku szkody, w której równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni, a szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości. W przypadku szkody w pojeździe mechanicznym świadczenie Funduszu podlega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą równowartość 300 euro, ustalaną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania
 3.   w mieniu i na osobie, gdy:
  • posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
  • posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem wyrządzono szkodę, zarejestrowanego za granicą na terytorium państwa, którego biuro narodowe jest sygnatariuszem Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi - Regulaminu Wewnętrznego, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, a pojazd mechaniczny był pozbawiony znaków rejestracyjnych, bądź znaki te nie były, w momencie zdarzenia, przydzielone temu pojazdowi przez właściwe władze
  • rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym wyrządzili szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia, a rolnik nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC rolników

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspakaja też roszczenia z tytułu szkód na osobie i mieniu wyrządzone przez nieubezpieczonego posiadacza pojazdu mechanicznego, jeżeli szkoda powstała w ciągu 30 dni od dnia objęcia w posiadanie pojazdu nabytego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, a pojazd ten ma być zarejestrowany w Polsce.
 
Za szkody spowodowane osobom zagranicznym, z państw w których biura narodowe nie są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Międzynarodowymi – Regulaminu Wewnętrznego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowania na zasadach wzajemności.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie wypłaca odszkodowania poszkodowanym, jeżeli mogą oni zaspokoić roszczenia na podstawie umów ubezpieczenia dobrowolnego (np. AC, ubezpieczenie mienia w transporcie itp.). W takich przypadkach Fundusz wyrównuje szkody w części nie zaspokojonej z ubezpieczeń dobrowolnych.
żródło http://www.piu.org.pl

Masz problem z odszkodowaniem? Nie wiesz jak się do tego zabrać? Ktoś żle prowadzi Twoją sprawę - zadzwoń 535-422-330

Zadzwoń po radę i pomoc 535-422-330

Przedstawiciel Konsultant Jolanta Bartosz  535-422-330